شماره حساب ها

شماره حساب ها

جهت واریز مبلغ برای سفارشات از شماره حساب های زیر استفاده نمایید.

همچنین پس از پرداخت اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید.

تاریخ واریز ، مبلغ واریزی ، شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما

در صورت واریز کارت به کارت

نام بانک شماره حساب شماره کارت
ملی (سیبا)
۶۰۳۷۹۹۱۳۴۴۷۹۶۳۰۹ ۰۲۱۵۵۱۵۴۹۷۰۰۴
ملت ۶۱۰۴۳۳۷۲۲۱۰۴۱۶۶۶ ۴۵۶۹۴۲۶۵۱۷
سپه
پاسارگاد

تمامی حساب های فوق به نام سید سعید موسوی می باشد.