شماره حساب ها

جهت واریز مبلغ برای سفارشات از شماره حساب های زیر استفاده نمایید.

همچنین پس از پرداخت اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید.

تاریخ واریز ، مبلغ واریزی ، شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما

در صورت واریز کارت به کارت

نام بانکشماره حسابشماره کارت
ملی (سیبا)
۶۰۳۷۹۹۱۳۴۴۷۹۶۳۰۹۰۲۱۵۵۱۵۴۹۷۰۰۴
ملت۶۱۰۴۳۳۷۲۲۱۰۴۱۶۶۶۴۵۶۹۴۲۶۵۱۷
سپه
پاسارگاد

تمامی حساب های فوق به نام سید سعید موسوی می باشد.

جهت تسریع در زمان برای پرداخت میتوانید از پرداخت آنلاین استفاده کنید.