چگونه ای دی نوشته ها را بفهمیم

به راحتی id نوشته ی مورد نظر خود را با افزونه Show IDs by 99 Robots بدست آورید. برای گرفتن id...