طراحی وبسایت

وقتی که سالِ 2001، استیون اسپیلبرگ، فیلمِ هوشِ مصنوعی را به روی پرده سینما آورد، هیچکدام احتمال نمی دادیم تقریبا...